National Digital Exploitation Centre | Thales
English Cofrestru ar gyfer diweddariadau

Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol.

Mae’r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol, neu NDEC, yn brosiect sy’n cael ei gyd-ariannu a’i gyd-ddatblygu gan Thales a Llywodraeth Cymru. Bydd yr NDEC yn cynnig hyfforddiant mewn arferion digidol, seiberddiogelwch ac ymchwil. Bydd y ganolfan yn recriwtio staff talentog i redeg y ganolfan hon. Bydd y ganolfan wedyn yn hyfforddi busnesau a phobl lleol mewn sgiliau digidol a bydd yn dod yn ganolbwynt datblygiad technolegol.

Yn ogystal â chynnig cyfleuster hollbwysig i fusnesau bach a chanolig Cymru ac ar gyfer ymchwil academaidd, bydd yr NDEC hefyd yn sicrhau presenoldeb i gwmni technoleg enfawr Thales yng nghymoedd De Cymru.

Cofrestru ar gyfer diweddariadau

Beth yw’r NDEC?

Fel conglfaen gallu seiberddiogelwch Thales yn y DU, nod NDEC yw rhoi rhanbarth Glyn Ebwy mewn sefyllfa i fanteisio ar gyfleoedd byd-eang sy’n bodoli ym maes trawsnewid digidol, paratoi’r ardal ar gyfer yr ystod o brosiectau seilwaith, trafnidiaeth ac ynni mawr dros y degawd nesaf a sicrhau bod busnesau lleol a rhanbarthol yn barod i gystadlu am ac ennill rhan o’r gwaith sydd ar gael ar gyfer prosiectau mawr rhanbarthol. Mae’r NDEC hefyd yn bwriadu ysgogi a chreu cyflogaeth leol yn y maes dechnoleg a chreu model o gyflogaeth uniongyrchol sydd o fudd i’r bobl a’r ardal.

Beth mae’r NDEC yn ei gynnwys?

Bydd yr NDEC, a leolir ym Mlaenau Gwent, yn cael ei gyflwyno gan Thales gyda mewnbwn allweddol gan Brifysgol De Cymru. Bydd cyfleuster yr NDEC yn cael ei ddylunio fel un cyfleuster sy’n cynnwys 4 cydran ar wahân:

Amgylchedd Ymddiriedolaeth Ddigidol Gymhwysol.

Mae hyn yn darparu gallu i gynllunio, datblygu ac integreiddio cynhyrchion, systemau a gwasanaethau, gan gefnogi twf busnes rhanbarthol.

Ardal Prosiectau.

Mae hyn yn darparu amgylchedd diogel sydd â chyfarpar da, wedi'i gydosod gyda'r galluoedd yn yr Amgylchedd Ymddiriedolaeth Ddigidol, er mwyn cyflwyno rhaglenni technoleg. Bydd y gyfadran hon yn daladwy fesul defnyddiwr.

Canolfan Addysg Ddigidol (wedi’i harwain gan Brifysgol De Cymru)

Mae hyn yn cyflwyno hyfforddiant ac addysg i ddatblygu'r ymwybyddiaeth, y sgiliau a'r galluoedd angenrheidiol i ganiatáu i unigolion, ysgolion a busnesau bach ffynnu mewn economi ddigidol. Bydd dysgu yn yr ysgol a dysgu i oedolion hefyd yn cael sylw, er mwyn hyrwyddo gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (pynciau STEM) mewn ysgolion lleol, sy’n cefnogi busnesau bach lleol.

Sefydliad Seiber Ddatblygedig.

Mae’r sefydliad yn ceisio sicrhau cyllid allanol i gynnal ymchwil mewn technolegau a diogelwch seiber ar gyfer SNI a'r diwydiant ehangach. Bydd y sefydliad hwn yn darparu amgylchedd sy'n ysgogi syniadau newydd, yn cynhyrchu IP ac yn hwyluso trosglwyddo cysyniadau o'r byd academaidd i gynhyrchion a gwasanaethau y gellir eu darparu yn y diwydiant.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gyrfaoedd gyda’r NDEC yn foddhaus, yn heriol ac yn ysbrydoledig, ac yn dod â meddyliau gwych at ei gilydd i ddatrys problemau, dod o hyd i ddatrysiadau a thyfu gyda'i gilydd. Gweler pa swyddi rydym yn recriwtio amdanynt ar hyn o bryd:

Mynd i’r porth gyrfaoedd

Bydd y ganolfan yn helpu i sicrhau bod Cymru'n manteisio ar gyfleoedd byd-eang trawsnewid digidol, yn darparu sylfaen ar gyfer ymchwil sy’n torri tir a bydd yn rhoi i fusnesau o bob lliw a llun y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ennill cyfran fwy o brosiectau rhanbarthol a chenedlaethol mawr.

Rwy'n hyderus, trwy ein partneriaeth â Thales a Phrifysgol De Cymru, byddwn yn gweithio i ysgogi a chreu cyflogaeth mewn busnesau technoleg gwerth uchel - uchelgais sydd wrth wraidd ein prosiect Cymoedd Technoleg

Ken Skates AS Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Yn ogystal â chynnig cyfleuster hollbwysig i fusnesau bach a chanolig Cymru ac ar gyfer ymchwil academaidd, bydd yr NDEC hefyd yn sicrhau presenoldeb i gwmni technoleg enfawr Thales yng nghymoedd De Cymru.

National Digital Exploitation Centre Logo
Thales,
The Regain Building,
Mill Lane,
The Works,
Ebbw Vale,
NP23 6GR
Directions

Cofrestru ar gyfer diweddariadau

Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr NDEC, gan gynnwys unrhyw ddiweddariadau ac unrhyw gyfleoedd i weld y ganolfan eich hun, tanysgrifiwch i'n cylchlythyr isod.

Cofrestru ar gyfer diweddariadau

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan NDEC:

Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp a’u phrosesu. Dysgwch fwy am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.