National Digital Exploitation Centre | Thales
English Cofrestru ar gyfer diweddariadau

Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol.

Mae’r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol, neu NDEC, yn brosiect sy’n cael ei gyd-ariannu a’i gyd-ddatblygu gan Thales a Llywodraeth Cymru. Bydd yr NDEC yn cynnig hyfforddiant mewn arferion digidol, seiberddiogelwch ac ymchwil. Bydd y ganolfan yn recriwtio staff talentog i redeg y ganolfan hon. Bydd y ganolfan wedyn yn hyfforddi busnesau a phobl lleol mewn sgiliau digidol a bydd yn dod yn ganolbwynt datblygiad technolegol.

Yn ogystal â chynnig cyfleuster hollbwysig i fusnesau bach a chanolig Cymru ac ar gyfer ymchwil academaidd, bydd yr NDEC hefyd yn sicrhau presenoldeb i gwmni technoleg enfawr Thales yng nghymoedd De Cymru.

Cofrestru ar gyfer diweddariadau

Beth yw’r NDEC?

Fel conglfaen gallu seiberddiogelwch Thales yn y DU, nod NDEC yw rhoi rhanbarth Glyn Ebwy mewn sefyllfa i fanteisio ar gyfleoedd byd-eang sy’n bodoli ym maes trawsnewid digidol, paratoi’r ardal ar gyfer yr ystod o brosiectau seilwaith, trafnidiaeth ac ynni mawr dros y degawd nesaf a sicrhau bod busnesau lleol a rhanbarthol yn barod i gystadlu am ac ennill rhan o’r gwaith sydd ar gael ar gyfer prosiectau mawr rhanbarthol. Mae’r NDEC hefyd yn bwriadu ysgogi a chreu cyflogaeth leol yn y maes dechnoleg a chreu model o gyflogaeth uniongyrchol sydd o fudd i’r bobl a’r ardal.

Beth mae’r NDEC yn ei gynnwys?

Bydd yr NDEC, a leolir ym Mlaenau Gwent, yn cael ei gyflwyno gan Thales gyda mewnbwn allweddol gan Brifysgol De Cymru. Bydd cyfleuster yr NDEC yn cael ei ddylunio fel un cyfleuster sy’n cynnwys 4 cydran ar wahân:

Amgylchedd Ymddiriedolaeth Ddigidol Gymhwysol.

Mae hyn yn darparu gallu i gynllunio, datblygu ac integreiddio cynhyrchion, systemau a gwasanaethau, gan gefnogi twf busnes rhanbarthol.

Ardal Prosiectau.

Mae hyn yn darparu amgylchedd diogel sydd â chyfarpar da, wedi'i gydosod gyda'r galluoedd yn yr Amgylchedd Ymddiriedolaeth Ddigidol, er mwyn cyflwyno rhaglenni technoleg. Bydd y gyfadran hon yn daladwy fesul defnyddiwr.

Canolfan Addysg Ddigidol (wedi’i harwain gan Brifysgol De Cymru)

Mae hyn yn cyflwyno hyfforddiant ac addysg i ddatblygu'r ymwybyddiaeth, y sgiliau a'r galluoedd angenrheidiol i ganiatáu i unigolion, ysgolion a busnesau bach ffynnu mewn economi ddigidol. Bydd dysgu yn yr ysgol a dysgu i oedolion hefyd yn cael sylw, er mwyn hyrwyddo gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (pynciau STEM) mewn ysgolion lleol, sy’n cefnogi busnesau bach lleol.

Sefydliad Seiber Ddatblygedig.

Mae’r sefydliad yn ceisio sicrhau cyllid allanol i gynnal ymchwil mewn technolegau a diogelwch seiber ar gyfer SNI a'r diwydiant ehangach. Bydd y sefydliad hwn yn darparu amgylchedd sy'n ysgogi syniadau newydd, yn cynhyrchu IP ac yn hwyluso trosglwyddo cysyniadau o'r byd academaidd i gynhyrchion a gwasanaethau y gellir eu darparu yn y diwydiant.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gyrfaoedd gyda’r NDEC yn foddhaus, yn heriol ac yn ysbrydoledig, ac yn dod â meddyliau gwych at ei gilydd i ddatrys problemau, dod o hyd i ddatrysiadau a thyfu gyda'i gilydd. Gweler pa swyddi rydym yn recriwtio amdanynt ar hyn o bryd:

Mynd i’r porth gyrfaoedd

Bydd y ganolfan yn helpu i sicrhau bod Cymru'n manteisio ar gyfleoedd byd-eang trawsnewid digidol, yn darparu sylfaen ar gyfer ymchwil sy’n torri tir a bydd yn rhoi i fusnesau o bob lliw a llun y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ennill cyfran fwy o brosiectau rhanbarthol a chenedlaethol mawr.

Rwy'n hyderus, trwy ein partneriaeth â Thales a Phrifysgol De Cymru, byddwn yn gweithio i ysgogi a chreu cyflogaeth mewn busnesau technoleg gwerth uchel - uchelgais sydd wrth wraidd ein prosiect Cymoedd Technoleg

Ken Skates AS Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Yn ogystal â chynnig cyfleuster hollbwysig i fusnesau bach a chanolig Cymru ac ar gyfer ymchwil academaidd, bydd yr NDEC hefyd yn sicrhau presenoldeb i gwmni technoleg enfawr Thales yng nghymoedd De Cymru.

Cofrestru ar gyfer diweddariadau

Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr NDEC, gan gynnwys unrhyw ddiweddariadau ac unrhyw gyfleoedd i weld y ganolfan eich hun, tanysgrifiwch i'n cylchlythyr isod.

Cofrestru ar gyfer diweddariadau

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan NDEC:

Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp a’u phrosesu. Dysgwch fwy am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.